Telefon: (55) 620 81 00   Faks: (55) 620 81 04

 

Informacje ogólne i skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje od października 2011 roku. Został powołany przez Burmistrza Miasta zgodnie z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu w szczególności dzieci.

Zarządzeniem nr 200/2015 z dnia 26 października 2015r. Burmistrz Miasta Braniewo powołał Zespół Interdyscyplinarny, w ramach drugiej kadencji w skład którego wchodzą następujące osoby:

 

I.  Jednostka organizacji pomocy społecznej

 1. Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska - starszy pracownik socjalny MOPS.
 2. Oksana Gnes - starszy specjalista pracy socjalnej MOPS.

 

II.  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Marzena Skibniewska - sekretarz MKRPA

 

III.  Oświata

 1. Jadwiga Michalska-Gnatek - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 3
 2. Dorota Lubert - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 5
 3. Kinga Szczęśniak - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr  6
 4. Małgorzata Małachowska - pedagog szkolny Gimnazjum nr 1
 5. Izabela Pyl - pedagog szkolny Gimnazjum nr 2
 6. Małgorzata Łukasik -  pedagog szkolny Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych
 7. Małgorzata Dębicka - pedagog szkolny Zespołu Szkół Budowlanych
 8. Aleksandra Kuczyńska - Marek - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - pedagog ośrodka

 

IV.  Kurator Sądowy

 1. Sebastian Radziwiłłowicz

 

V.  Komenda Powiatowa Policji

 1. Kamil Zalewski
 2. Jolanta Ciszewska

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska

Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Oksana Gnes

Sekretarz Zespołu - Małgorzata Łukasik