Telefon: (55) 620 81 00   Faks: (55) 620 81 04

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

PROJEKT SYSTEMOWY 2012

WARTOŚĆ PROJEKTU: 269 989,00 zł
Dofinansowanie: 240 989,00 zł
Wkład własny: 29 000,00 zł

 

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w roku 2012: 56

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w roku 2012: 55

 

Cel ogólny projektu: Zwiększenie szans na usamodzielnienie się 55 klientów MOPS w Braniewie  z terenu miasta Braniewa poprzez rozwój kwalifikacji osobowościowych i predyspozycji zawodowych w 2012 roku.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • Nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
 • Nabycie umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • Kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian,
 • Wzrost zdolności psychospołecznych i przygotowanie do aktywności lokalnej w swoich środowiskach,
 • Zwiększenie potencjału kadrowego MOPS poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany był do 55 osób, w tym co najmniej 50% do osób młodych w wieku 15-24 lata tj. 35 osób, z terenu miasta Braniewa, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze wsparcia MOPS, które nie są w stanie własnymi możliwościami zaspokoić podstawowych potrzeb  życiowych, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których obecna sytuacja życiowa uniemożliwia lub ogranicza uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

Kontrakty socjalne – 41 osób: bezrobotne (w tym długotrwale) lub/i nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń ops, jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Program Aktywności Lokalnej – 14 osób: młodzież w wieku 15-25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  

ZREALIZOWANE KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU W 2012 ROKU

 KONTRAKTY SOCJALNE – 41 OSÓB

 KONTRAKTY SOCJALNE - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 21 OSÓB

Warsztaty integrująco-aktywizująco-motywacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, zajęcia z komunikacji interpersonalnej, trening umiejętności społecznych, podnoszenia samooceny i motywacji, sposoby walki z nałogami, indywidualne poradnictwo prawne , obywatelskie, psychologiczne, doradztwo zawodowe, warsztaty terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych, zajęcia komputerowe oraz kursy zawodowe: „Pracownik gospodarczy w gastronomii” „Asystent osób starszych i niepełnosprawnych”, „Technolog robót wykończeniowych”, „Pracownik prac ogrodniczo-pielęgnacyjnych” oraz „Pracownik recyklingu”.

KONTRAKTY SOCJALNE - MOPS 20 OSÓB

Aktywizacja społeczna

usługa asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne w ramach grup samopomocowych, trening kompetencji i umiejętności społecznych, planowanie życia rodzinnego, zawodowego i społecznego, trening podnoszenia poziomu poczucia własnej wartości, trening komunikacji i asertywności, trening radzenia sobie ze stresem i złością.

Aktywizacja zawodowa

Trening przygotowujący do rozmowy z pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, umiejętność poszukiwania pracy, rynek pracy i warsztaty edukacyjne, wypracowanie IPD…

Aktywizacja zdrowotna

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

Aktywizacja edukacyjna

Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia.

 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 15 OSÓB

MŁODZIEŻ – 15 OSÓB

Aktywizacja społeczna

warsztaty integracyjno-motywacyjne, pracy zespołowej, umiejętności społecznych, warsztaty promocji i wsparcia wolontariatu, przygotowanie i zorganizowanie akcji wolontarystycznej, wizyta studyjna w Centrum Wolontariatu

Aktywizacja edukacyjna

szkolenie z zakresu wykorzystania komputera i Internetu w życiu codziennym – ECDL e-Citizen, pierwsza pomoc przedmedyczna

Aktywizacja zawodowa

Warsztaty aktywizacji zawodowej, praktyczne wprowadzenie w rzeczywistość rynku pracy

PROJEKT SYSTEMOWY 2011

WARTOŚĆ PROJEKTU: 284 256,51 zł
Dofinansowanie: 253 696,51 zł
Wkład własny: 30 560,00 zł

 

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w roku 2011: 83

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w roku 2011: 81

 

Cel ogólny projektu: Zwiększenie szans na usamodzielnienie się 81 klientów MOPS w Braniewie  poprzez rozwój kwalifikacji osobowościowych i predyspozycji zawodowych w ciągu 1 roku, z terenu miasta Braniewa.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zwiększenie umiejętności psychospołecznych, wzmocnienie psychologiczne.
 2. Nabycie wiedzy z zakresu poruszania się po otwartym rynku pracy
 3. Zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia.
 4. Poprawa relacji rodzinnych i podniesienie umiejętności wychowawczych i społecznych u 12 rodzin.
 5. Zwiększenie u 15 osobowej grupy młodzieży zdolności psychospołecznych i przygotowanie do aktywności lokalnej w swoich środowiskach.
 6. Podniesienie kompetencji społecznych, osobowościowych i zawodowych u 9 osób niepełnosprawnych, ułatwiające wejście na rynek pracy.

 

Uczestnicy projektu:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia ops, mieszkające w Braniewie, osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, które nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdujący się w sytuacji powodującej ubóstwo, uniemożliwiające lub ograniczające uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Kontrakty socjalne – 54 osoby: bezrobotne (w tym długotrwale) lub/i nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń ops, jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, w tym osoby niepełnosprawne.

Program Aktywności Lokalnej – 27 osób: 12 osób- kobiety korzystające ze wsparcia ops lub wymagające takiej pomocy, borykające się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, nieaktywne zawodowo z tytułu opieki nad dziećmi.15 osób – młodzież w wieku 15-25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

ZREALIZOWANE KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU W 2011 ROKU

 KONTRAKTY SOCJALNE – 54 OSOBY

 KONTRAKTY SOCJALNE - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 20 OSÓB

Warsztaty integrująco-aktywizująco-motywacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, zajęcia z komunikacji interpersonalnej, trening umiejętności społecznych, podnoszenia samooceny i motywacji, sposoby walki z nałogami, indywidualne poradnictwo prawne , obywatelskie, psychologiczne, doradztwo zawodowe, warsztaty terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych, zajęcia komputerowe oraz kursy zawodowe: „Kucharz małej gastronomii”, „Asystent osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”, „Technolog robót wykończeniowych” oraz „Pracownik gospodarczy”.

KONTRAKTY SOCJALNE - MOPS 34 OSOBY

Aktywizacja społeczna

trening komunikacji asertywności, trening motywacyjny „Moje mocne strony”, trening zarządzania czasem i efektywne planowanie celów, trening radzenia sobie ze stresem i złością, trening podnoszenia poziomu poczucia własnej wartości, zajęcia z wizażystką/kosmetyczką

Aktywizacja zawodowa

Trening przygotowujący do rozmowy z pracodawcą, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, umiejętność poszukiwania pracy, rynek pracy i warsztaty edukacyjne, wypracowanie IPD

Aktywizacja zdrowotna

profilaktyka uzależnień

Aktywizacja edukacyjna

zajęcia komputerowe „Internet jest prosty”, kursy zawodowe do wyboru: „Nowoczesny sprzedawca ze znajomością obsługi kasy fiskalnej i komputera”, „Wózki widłowe-konserwator”, „ABC przedsiębiorczości” oraz „Opiekun osób starszych z językiem niemieckim”

 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 27 OSÓB

 KOBIETY – MATKI 12 OSÓB

Aktywizacja społeczna

Warsztaty psychospołeczne, warsztaty z wizażystką/kosmetyczką, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacja, akademia rodzica,, planowanie życia rodzinnego, zawodowego i społecznego, trening budżetowy, warsztaty dla kobiet „ja kobieta”, grupa wsparcia

Aktywizacja edukacyjna

zajęcia kulinarne

Aktywizacja zawodowa

Indywidualna ocena zawodowa i przygotowanie IPD.

 MŁODZIEŻ – 15 OSÓB

Aktywizacja społeczna

warsztaty integracyjno-motywacyjne, pracy zespołowej, umiejętności społecznych, warsztaty promocji i wsparcia wolontariatu, zorganizowanie akcji woluntarystycznej, wizyta studyjna w Centrum Wolontariatu

Aktywizacja edukacyjna

szkolenie z zakresu wykorzystania komputera i Internetu w życiu codziennym – ECDL e-Citizen, pierwsza pomoc przedmedyczna

Aktywizacja zawodowa

Warsztaty aktywizacji zawodowej, praktyczne wprowadzenie w rzeczywistość rynku pracy

PROJEKT SYSTEMOWY 2010

WARTOŚĆ PROJEKTU: 362 122,00 zł
Dofinansowanie: 324 074,00 zł
Wkład własny: 38 048,00 zł

 

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w roku 2010: 86

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w roku 2010: 85

 

Cel ogólny projektu: Zwiększenie szans na usamodzielnienie się 87 osób w tym 82% K i 18%M poprzez rozwój kwalifikacji osobowościowych i predyspozycji zawodowych w ciągu 1 roku, z terenu miasta Braniewa.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Nabycie kompetencji społecznych
 2. Podniesienie kompetencji osobowościowych
 3. Nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy
 4. Zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia
 5. Podwyższenie umiejętności wychowawczych i społecznych
 6. Wdrożenie do kreatywności i przedsiębiorczości w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym w celu samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych.
 7. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej poprzez kontynuowanie zatrudnienia nowego pracownika socjalnego i powierzenie mu obowiązków w ramach aktywnej integracji.

 

Uczestnicy projektu:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne (w tym długotrwale), korzystające ze wsparcia ops, mieszkające w Braniewie, podlegające wykluczeniu społecznemu, które nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdujący się w sytuacji powodującej ubóstwo, uniemożliwiające lub ograniczające uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Kontrakty socjalne – 55 osób+5 osób kontynuujących udział w projekcie z roku 2009: długotrwali świadczeniobiorcy ops, z dominantą wiekową 25-45 lat, osoby bezrobotne oraz pracujące, znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, z niskim poziomem wykształcenia lub niskimi kwalifikacjami zawodowymi, a także osoby bezdomne.

Program Aktywności Lokalnej – 27 osób: rodziny korzystające ze wsparcia ops, niezaradne, samotnie wychowujące dzieci, z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji, związanej z opieką nad dzieckiem.

 

ZREALIZOWANE KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU W 2010 ROKU

 KONTRAKTY SOCJALNE – 55 OSÓB

Aktywizacja społeczna

trening kompetencji społecznych, warsztaty psychospołeczne, warsztaty z wizażystką/kosmetyczką

Aktywizacja zawodowa

warsztaty grupowe, gra dydaktyczna z zakresu funkcjonowania firmy, określenie predyspozycji zawodowych podczas gry dydaktycznej „cegiełki umiejętności”, trening grupowy kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, wypracowanie IPD, szkolenia u pracodawców

Aktywizacja edukacyjna

zajęcia komputerowe „Internet jest prosty”, zajęcia z zakresu ekonomii społecznej, kursy zawodowe do wyboru: „opiekun/opiekunka dla dzieci”, „Technolog robót wykończeniowych”, „Pracownik gastronomii”

 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 27 OSÓB

Aktywizacja społeczna

trening kompetencji społecznych, podstaey wiedzy obywatelskiej, godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Aktywizacja edukacyjna

szkolenie z zakresu wykorzystania komputera i Internetu w życiu codziennym – ECDL e-Citizen

Aktywizacja zdrowotna

profilaktyka uzależnień

 

PROJEKT SYSTEMOWY 2009

WARTOŚĆ PROJEKTU: 341 842,00 zł
Dofinansowanie: 304 177,00 zł
Wkład własny: 37 665,00 zł

 

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w roku 2009: 98

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w roku 2009: 76

 

Cel ogólny projektu: Zwiększenie szans na usamodzielnienie się odbiorców OPS w Braniewie poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Podniesienie kompetencji osobowościowych
 2. Nabycie kompetencji społecznych
 3. Wdrożenie osób niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do aktywności społecznej i zawodowej poprzez wolontariat.
 4. Wdrożenie do kreatywności i przedsiębiorczości w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym w celu samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych.
 5. Podnoszenie umiejętności z zakresu IT.
 6. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej poprzez utrzymanie zatrudnienia nowego pracownika socjalnego i powierzenie mu obowiązków w ramach aktywnej integracji.

 

Uczestnicy projektu:

Osoby zamieszkałe na terenie miasta Braniewa - bezrobotne w tym długotrwale, osoby niepełnosprawne, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz młodzież do 25 r.ż zagrożona wykluczeniem społecznym.

Kontrakty socjalne – 54 osoby: długotrwali świadczeniobiorcy ops, z dominantą wiekową 25-35 lat, bezrobotni z niskimi kwalifikacjami lub bez kwalifikacji, zagrożeni wykluczeniem społecznym, a także osoby bezdomne.

Program Aktywności Lokalnej – 27 osób: 15 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 12 osób młodzież do 25 r.ż. wchodząca na rynek pracy i osoby niezaradne.

 

ZREALIZOWANE KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU W 2009 ROKU

 

KONTRAKTY SOCJALNE – 54 OSOBY

Aktywizacja społeczna

trening kompetencji społecznych, warsztaty psychospołeczne

Aktywizacja zawodowa

warsztaty grupowe, trening kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe (wypracowanie IPD)

Aktywizacja edukacyjna

zajęcia komputerowe „Internet jest prosty”, kursy zawodowe do wyboru: „profesjonalne sprzątanie”, „kasjer kas fiskalnych z umiejętnością obsługi klienta” oraz „ABC obsługi użytkowych programów komputerowych”.

PROGRAM AKTYWNOSCI LOKALNEJ 27 OSÓB

Aktywizacja społeczna

trening kompetencji społecznych, warsztaty wolontarystyczne, wizyta studyjna w Centrum Wolontariatu

Aktywizacja edukacyjna

Szkolenie z zakresu wykorzystania komputera i Internetu w życiu codziennym – ECDL e-Citizen

 

PROJEKT SYSTEMOWY 2008

WARTOŚĆ PROJEKTU: 388 153,60 zł
Dofinansowanie: 349 048,60 zł
Wkład własny: 39 105,00 zł

 

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w roku 2008: 84

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w roku 2008: 76

 

Cel ogólny projektu: Zwiększenie szans na usamodzielnienie się biorców OPS poprzez rozwój kwalifikacji osobowościowych i diagnozę predyspozycji zawodowych.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Uświadomienie konieczności zmiany swojej sytuacji życiowej i planowania własnej przyszłości.
 2. Podniesienie kwalifikacji osobowościowych.
 3. Podniesienie kultury osobistej, świadomości obywatelskiej i zdrowotnej.
 4. Nabycie wiedzy o mechanizmach rynku pracy i zrównoważonym rozwoju.
 5. Nabycie umiejętności obsługi Internetu.
 6. Zwiększenie zasobów kadrowych.

 

Uczestnicy projektu:

Osoby bezrobotne poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej z terenu miasta Braniewa.

Kontrakty socjalne – 52 osoby: długotrwali świadczeniobiorcy ops, z dominantą wiekową 25-35 lat, bezrobotni z niskimi kwalifikacjami lub bez kwalifikacji, młodzież do 25 r.ż. wchodząca na rynek pracy i potencjalnie zagrożona wykluczeniem społecznym, a także osoby bezdomne.

Program Aktywności Lokalnej – 27 osób: osoby pochodzące z otoczenia osób wykluczonych społecznie.

 

ZREALIZOWANE KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU W 2008 ROKU

 KONTRAKTY SOCJALNE – 52 OSOBY

Aktywizacja społeczna

spotkanie organizacyjno-integracyjne, warsztaty z wizażystką/kosmetyczką, warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne, zagadnienia cywilno-prawne

Aktywizacja zdrowotna

zajęcia z lekarzem ginekologiem, profilaktyka uzależnień, higiena żywienia

Aktywizacja zawodowa

gra dydaktyczna z zakresu funkcjonowania firmy, określenie predyspozycji zawodowych podczas gry dydaktycznej „cegiełki umiejętności”, indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie IPD)

Aktywizacja edukacyjna

zajęcia komputerowe „Internet jest prosty”

 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 27 OSÓB

Podstawy wiedzy obywatelskiej

instrumenty rynku pracy, planowanie życia rodzinnego, zawodowego i społecznego, struktura władzy samorządowej, rządowej i pozarządowej, kultura osobista i językowa, udział w sesji Rady Miasta/Powiatu

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

spotkanie integracyjne „święto pieczonego ziemniaka”, profilaktyka uzależnień, oczekiwania pracodawcy, pracownika i ich rodzin a realia rynku pracy, wdrażanie szacunku dla pracy i wysiłku

Przedsięwzięcia integracyjne

wyjazd do Aquaparku wraz z dziećmi, spotkanie wigilijne